REZERWACJA 24h +48 33 813 90 88
info@transportaustria.pl ul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Regulamin serwisu

Definicje

Usługodawca
Właściciel serwisu internetowego:

systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o.
ul. Kalinowaj 1A, 43-309 BIELSKO-BIAŁA,  POLSKA

KRS: 0000734517
REGON: 380404527
NIP: 5472202848

Telefon: +48 33 813 90 00
Email: customer@winieta-online.pl
Strona internetowa: www.transportaustria.pl


Partner


Pasażer
Użytkownik korzystający z serwisu w celu dokonania rezerwacji przejazdu od drzwi do drzwi, za pośrednictwem strony internetowej www.transportaustria.pl, bez konieczności rejestracji, a także dla Pasażera, stałego  Klienta poprzez konto zarejestrowane w serwisie www.transportaustria.pl

Partner Przewoźnik
Użytkownik korzystający z serwisu w celu otrzymania zlecenia przewozu na podstawie otrzymanej rezerwacji z serwisu internetowego www.transportaustria.pl

Użytkownik
Osoba korzystająca z serwisu w dowolnej wersji językowej bez logowania i rejestracji, w celu zapoznania się z kalendarzem przejazdów na trasie Polska - Wiedeń - Polska, a także możliwości symulacji ceny, na podstawie wprowadzenia adresu wyjazdu i adresu przyjazdu.

Aplikacja
Strona internetowa umieszczona w domenie www.transportaustria.pl  umożliwiająca dostęp do informacji o przejazdach, cenach, wolnych miejscach, 

Konto Partner
Usługa polegająca na udostępnieniu Partnerowi określonych usług w ramach Serwisu.

Prawa i obowiązki usługodawcy
Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.
Usługodawca dba o promocję serwisu w celu pozyskiwania ruchu internetowego na potrzeby własne i Partnerów poprzez prowadzenie kampanii reklamowych w internecie i poza nim oraz o rzetelność danych zamieszczanych w serwisie.
Usługodawca dostarcza Użytkownikowi aktualne dane, analizy oraz materiały informacyjne mające na celu wspieranie go w działaniu w obszarze realizacji celu serwisu.
Usługodawca dba o funkcjonalność portalu i zobowiązuje się do naprawiania wszelkich błędów technicznych zgłoszonych przez użytkowników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
Usługa zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia usług ze względu na: 
- czynności konserwacyjne serwisu 
- odmowy świadczenia usługi użytkownikowi naruszającemu regulamin
- zablokowania, edycji lub usunięcia danych użytkowników, jeśli profil nie jest zgodny z prawdą lub realizuje inne cele niż rekrutacyjne w szczególności jeśli użytkownik narusza polskie prawo.
Usługodawca oferuje Partnerowi różne rodzaje kont Agenta, Dostawcy Usług, umożliwiające publikację ofert w serwisie, oraz ich wyświetlanie Dochodzącym Odszkodowania. Konta w zależności od ich ceny różnią się funkcjonalnościami umożliwiającymi korzystanie z serwisu w określony sposób.
Płatność za konto odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego, lub aktualnie wykorzystywanej płatności internetowej (online).
Usługodawca ma prawo kontaktowania się mailowego z użytkownikami serwisu, w tym wysyłanie im treści promocyjnych związanych z portalem i serwisami partnerskimi.

Prawa i obowiązki użytkowników
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu, oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności.
Użytkownik ma prawo do publicznego umieszczania swoich danych kontaktowych w celu kontaktu z nim innych użytkowników serwisu. Odpowiedzialność za umieszczenie prawidłowych danych osobowych spoczywa na użytkowniku.
Użytkownik serwisu zobowiązuje się do posiadania działającej skrzynki pocztowej w celu kontaktu z administratorem, oraz pozostałymi użytkownikami serwisu. Adres ten, podawany podczas rejestracji i edycji profilu jest adresem z którego prawnie korzysta. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do bieżącego odbierania wiadomości przesyłanych przez serwis, pod rygorem usunięcia konta, bądź wprowadzonych danych.
Użytkownik serwisu zezwala na kontakt administracji serwisu za pośrednictwem wprowadzonego przez niego telefonu.
Użytkownik ma prawo do edycji swojego profilu poprzez podawanie danych informujących o swojej osobie innych użytkowników serwisu.
Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyny. W tym celu kontaktuje się z Usługodawcą który ma obowiązek niezwłocznego usunięcia konta po otrzymaniu zweryfikowanej wiadomości email.
Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich próbach łamania regulaminu w serwisie, lub działaniach nie etycznych.
Prawa i obowiązki Użytkownika Pasażera
Pasażer ma prawo do umieszczania swoich danych, niezależnie od tego czy jest aktualnie, czy w przyszłości zainteresowany przejazdem.
Pasażer akceptuje fakt, że umieszczone przez niego dane są przeglądane przez Partnerów posiadających wykupione konto premium, którzy chcą zaoferować najkorzystniejszą ofertę i obejmują: trasę przejazdu, termin przejazdu, a także mają możliwość anonimowego wysyłania ofert i propozycji przejazdu.
Pasażer akceptuje fakt, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki, oraz atrakcyjność oferty umieszczonej przez Partnera. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Prawa i obowiązki Partnerów
Partner ma prawo do przeglądania, wyświetlania i analizowania profili użytkowników, do czasu podjęcia decyzji o chęci kontaktu, do czego wymagane jest konto Partnera z odpowiednią funkcjonalnością wyszczególnioną w cenniku. Partner uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności serwisu po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Partner nie ma prawa udostępniać swojego konta innym podmiotom (w szczególności innym partnerom) w celu skorzystania z jego konta pod rygorem usunięcia konta. Partner akceptuje fakt podania swoich danych, w szczególności takich jak dane kontaktowe czy dane firmowe / podatkowe.
Partner odpowiada za własną ofertę, w szczególności za jej zgodność ze stanem faktycznym, samodzielnie określając charakter usługi, jego cele i wynagrodzenie. W przypadku zamieszczenia oferty niezgodnej z prawdą Partner rozumie, że jego oferta może być usunięta, zmodyfikowana i/lub konto może zostać zablokowane bądź usunięte. Pasażer nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z ofertą i zawarciem umowy z Partnerem. Usługodawca ma obowiązek włączenia odpowiedniego konta użytkownikowi który opłacił konto do 7 dnii od zaksięgowania przelewu

Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.
W razie zmiany regulaminu Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianach użytkowników na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian. W wypadku braku zgody Użytkownik mają prawo do usunięcia swojego konta w serwisie, przy czym w przypadku posiadania opłaconego, aktywnego konta usługa nie jest refundowana. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.